Dijital Sinyal

İŞİMDE ENGELSİZİM

1- “Engelim; İşime Engel Değil” Projesi

 

Ülkemizde yaşayan Tüm  Engelliler  için bir projemiz var.Yakın bir tarihte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Teknik altyapı olarak çalışmalarımızı tamamladık.Proje detaylarını aşağıda sundum.

İnsan, etrafında gelişen olaylara duygusal olarak yaklaşır ve buna göre hareket etmektedir.

Amacımız; Ülkemizde yaşayan Engelli Vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktır.

Engelleri birlikte aşabiliriz.Başarılı çalışmalarınızı takdir ediyor, saygılar sunuyorum.

Sizden Beklentimiz;

*Projemiz de yer almanız.

Aşağıda ;Proje detayları

 

                                                                                              Safi URHAN

1-PROJENİN ADI

“Engelim; İşime Engel Değil”

2-PROJENİN  ÇÖZÜM ORTAKLARI

Safi URHAN

3-PROJENİN AMACI

Engelli Vatandaşlarımıza İş Yapabilme ve Kendi Gelirini Kazanma İmkanı Sağlamak.

4-PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ

Bu projenin başlatılmasının gereği ; Ülkemiz de yaşayan  Engelli Vatandaşlar için kapsamlı bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Kendilerini hayatın bir parçası olarak görmediklerini düşündüğümüzden ve onlara aidiyet duygusu ve sorumluluğunu kazandırmak, aynı zamanda kendilerine ait bir gelirleri olması  amacıyla bu projeye gerek duyduk.

5-PROJENİN HEDEFLERİ

İnsan, etrafında gelişen olaylara duygusal olarak yaklaşır ve buna göre hareket etmektedir. Kurumlarda, uygun bir sosyal sorumluluk konusu seçildiğinde, uygulanma aşaması öncesi, sırası ve sonrasında sosyal sorumluluk projelerinin iletişiminin yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda kurumlar kamuoyunu etkilemek ve imajlarını geliştirmek için duygulara yönelik iletişim stratejileri uygulanmaktadır. Böylece kamuoyunun ilgisini çekip, istediği imajı ve bilinilirliği oluşturabilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin iletişiminin yapılmasının kurumlar için avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Kamuoyunda bilinç ve farkındalık yaratır,
 • Sosyal amaca yönelik duyarlılık oluşturur,
 • Örnek teşkil ederek, toplumsal duyarlılık uyandırır,
 • Sosyal amaca yönelik daha geniş olanaklar sağlar,
 • Kurumların itibarını attırır,
 • Sosyal sorumluluk bağlamında kurumlara, kurumsal sektörde bir konum kazandırır.

6-PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Tüm  Engelliler ve Yanında Engelli Çalıştıran Vatandaşlar.

7-PROJENİN İŞLEYİŞİ

İşbirliği yapılacak Belediye ile firmamız  arasında mutabakat sağlanarak belirlenecektir.

8- ZAMAN

Proje Başlama Tarihi: 01 / OCAK/2019

Projenin Bitiş Tarihi  :

9- SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk Kavramı Sorumluluk, bir kurumun gerçekleştirdiği tüm eylemleri açıklaması, doğrulaması ve bu eylemlerin sonucunda ortaya çıkan durumların sorumluluğunu üstlenmesidir. Sosyal sorumluluk davranışı her şeyden önce, karşılığında doğrudan hiçbir fayda beklemeksizin gönüllü olarak yapılan bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Doğal olarak sosyal sorumluluk kavramı sadece iş örgütlerinde değil toplumdaki en küçük örgüt olan aileden en büyük örgüt olan devlete kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak nitelendirilmektedir.

10- SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDEN SORUMLU BELEDİYENİN ÖZELLİKLERİ,HEDEFLERİ VE ANLAYIŞI

Belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Buradan hareketle belediyenin vizyonu ‚halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmek ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmak‛ dır. ‚İlçe’nin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini‛ kendisinin misyonu olarak kabul etmiştir. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

11-İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

a)Kamu Kurumları

b)Özel Teşebbüsler

12-ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU!!!

Engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile yalnızca kamu işyerleri için değil özel sektör için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Bu durumda işverenlerin işyerlerinde belirlenen işçi sayısı sınırını aştılarsa Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu vardır.

Aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler mevcut çalışanlarının %3’ü kadar engelli personel çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu oran özel sektör için uygulanan orandır, kamu işyerleri için mevcut çalışan sayısının %4’ü kadardır. Örneğin özel sektör için, 70 işçinin çalıştığı bir işyerinde 70*%3=2,1 hesabıyla en az 2 engelli işçinin istihdam edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Küsuratlı rakamlarda virgülden sonraki yarım ve yukarısı olan rakamlar yukarıya, yarımın altındaki küsuratlar ise aşağıya yuvarlanır. Engelli çalışanlar, toplam işçi sayısına dâhil edilmez.

Aynı işverenin aynı il sınırlarındaki farklı işyerlerinde çalışan işçilerinin toplam rakamı üzerinden hesaplama yapılarak, çalıştırılması zorunlu engelli sayısına ulaşılır. Farklı illerde bulunan işyerleri için hesaplama o il içerisinde çalışan işçi sayısı üzerinden yapılacaktır. Engelli personel oranını hesaplamak için temel aldığımız toplam işçi sayısına o il sınırlarında, o işverene bağlı olarak çalışan kısmi süreli, belirli ya da belirsiz süreli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil olmalıdır.

İşverenin mevcut işçileri arasında sonradan engelli durumuna geçen bir personel var ise işverenin engelli personel sayısına dâhil edilebilmektedir.

13- ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI NEDİR?

Engelli Personel Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 30’da düzenlenen engelli personel çalıştırma yükümlülüğünü

yerine getirmeyen işyerleri için aynı kanunun 101. Maddesinde cezai müeyyidesi yer

almaktadır.

Yükümlü olunan ve çalıştırılmayan her işçi ve çalıştırılmayan her ay için kamu işyeri veya

özel sektör olduğu fark etmeksizin cezai müeyyidesi uygulanmaktadır. Bu cezai müeyyide

2015 yılında 2.095 TL’dir. Hatta konuyla ilgili denetimlerde geriye dönük 3 yıl incelenerek

çalıştırılmayan her ay ve yükümlü olunan her engelli işçi için hesaplanan tutarlar söz

konusu olabilmektedir.

14-PROJENİN TANITIMI

Projemiz Engelli Vatandaşlara ekonomik bir yük getirmeden iş yapma & işyeri açma olanağı sağlamaktır.

 

2- SATIŞ ARACI

 1.  Aracın temini Temsilci tarafından yapılacaktır.
 2.  Engelli Vatandaş ya da yanında Engelli Vatandaş çalıştıranlar bu araçların işletmesini yapabilir.
 3.  Faaliyet gösteren her araç için Resmi Kurumlardan gerekli izinler Firmamız tarafından alınır.
 4.  Temsilcilik bedeli Dijital Sinyal İletişim Hizmetleri tarafından belirlenir.
 5.  Belirlenen temsilcilik bedeli aylık olarak Dijital Sinyal İletişim Hizmetlerinin aşağıdaki hesabına temsilci tarafından yatırılır.

 

HALK BANKASI

TÜRK LİRASI HESABI

HESAP NO        :

IBAN                  :

HESAP SAHİBİ : DİJİTAL SİNYAL İLETİŞİM HİZMETLERİ

ŞUBE                  :

ÖRNEK ARAÇ MODELİ