Dijital Sinyal

AİLE DANIŞMANLIĞI

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

 Süresi: 450 saat

300 saat teorik + 120 saat uygulama + 30 saat süpervizyon) [22 Hafta + Sınav]

Eğitim Gün ve Saatleri

 

 

 

 

KAYIT TARİHLERİ                     

 ……/……/2019 – ……/……/2019 tarihleri arası

KESİN KAYIT TARİHLERİ      

 

KURSUN BAŞLAMA TARİHİ   

 

 

Koordinatör:

 

Eğitimciler:

 

 

 

Verilecek Sertifika:

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışmanlığı merkezleri hakkında yönetmelik ve 09/2012 tarihli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri hakkındaki yönetmelik uygulamaları hakkındaki genelgesine uygundur. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır.

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

 

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı ünvanı alabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

Kimler Başvurabilir:

Psikoloji,

Sosyal Hizmetler,

Sosyoloji,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik,

Tıp,

Hemşirelik,

Çocuk Gelişimi, alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANLIĞI MESLEK ELEMANI OLABİLİR?

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olanlar, (2) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

 

 • Doktorlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Psikologlar
 • Çocuk Gelişimi Uzmanları
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Hemşireler
 • Aile ve Tüketici Bilimleri Mezunları (Sadece Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı olmak için başvurabilirler)
 • Okul Öncesi Öğretmenleri (Sadece Aile Danışmanlığı Meslek Elemanı olmak için başvurabilirler)
 • İlgili programların mezun durumunda olan 4. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilirler.

Aile Danışmanlığı Programı

 1. Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar (40 saat teorik, 25 saat uygulama)
 • Aile kavramı;
 • Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
 • Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
 • Aile yaşam döngüsü;
 • Aile sistemleri teorisi;
 • Ailede inanç sistemleri ve mitler;
 • Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
 1. Aile Danışmanlığı İçin Temel Psikoloji (16 Saat)
 • Psikolojinin temel kavramları;
 • Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
 • Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
 • Ebeveyn tutumları;
 1. Aile Danışmanlığı Kuramları (40 Saat teorik, 50 saat uygulama)
 •  Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
 • Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
 • Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
 • Yapısal aile terapisi;
 • Stratejik aile terapisi;
 • Çözüm odaklı aile terapisi;
 • Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
 • İmago aile yaklaşımı.
 1. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri ve Aile Danışmanlığı (16 Saat teorik, 20 saat uygulama)
 • Danışmaya ait temel kavramlar;
 • Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
 • Bireyi tanıma teknikleri;
 • Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
 • Aile danışmanın rol ve görevleri;
 • Aile danışmasının temel aşamaları;
 • Aile danışmanın nitelikleri;
 • Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
 • Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
 1. Aile Ve Evlilik Süreçleri (30 Saat teorik, 25 Saat uygulama)
 • Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
 • Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
 • Evliliğe hazırlık süreci;
 • Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
 • Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
 • Anne baba olmak;
 1. Aile Yaşam Becerileri (20 Saat)
 • Aile içi iletişim;
 • Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
 • Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
 • Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
 • Aile üzerinde medyanın etkisi.

 

 • Ailede Eğitim Süreci (30 Saat)
 • Aile içinde öğrenme;
 • Ailede sosyal beceri kazanımı;
 • Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
 • Çocuğun okulla ilgili sorunları;
 • Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
 • Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
 • Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması;
 • Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.
 1. Aile ve Ruh Sağlığı (24 Saat)
 • Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
 • Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
 • Aile içi istismar ve ihmal;
 • Aile içi şiddet;
 • Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
 • Ailede madde bağımlılığı olan birey;
 • Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
 • Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
 • Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.
 1. Aile, Sağlık ve Cinsellik (16 Saat)
 • Ailede sağlık bilinci;
 • Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
 • Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
 • Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
 • Anne-çocuk sağlığı;
 • Aile planlaması.
 • Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
 • Ailede cinsel sorunlar;

-Kadında cinsel sorunlar;

-Erkekte cinsel sorunlar;

 • Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
 • Hamilelik ve cinsel sorunlar;
 • Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).
 1. Aile ve Çocuk Hukuku (16 Saat)
 • Nişanlılık ve evliliğin hukuki boyutu;
 • Boşanma süreci ve yasal konular;
 • Boşanma sürecinde velayet konusu;
 • Boşanma sürecinde mal paylaşımı süreci;
 • Aile mahkemeleri;
 • Medeni kanunda kadın ve erkeğin hak ve sorumlulukları;
 • Çocuk hukuku ve hakları;
 • Evlat edinme konusu.
 1. Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi (16 saat)
 2. Aile Danışmanlığında Özel Konular I-Boşanma (8 saat)
 3. Aile Danışmanlığında Özel Konular II-Kayıp, Yas, İhmal ve İstismar (8 saat)
 4. Aile Danışmanlığında Özel Konular III-LGBT’lilerle çalışma (8 saat)
 5. Aile Danışmasında Özel Konular IV-Riskli Danışan Gruplarıyla çalışma (8 saat)
 6. Aile Danışmasında Kültüre Duyarlı Danışmanlık (8 saat teori)
 7. Aile Danışmanlığında Etik (4 saat teori)
 8. Araştırma Teknikleri (8 saat teori)

TEORİK

300 SAAT

UYGULAMA

120 SAAT

SÜPERVİZYON

30 SAAT

TOPLAM

450 SAAT

Aile danışmanının görevleri:

 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 3. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 4. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 5. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 6. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 7. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 8. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 9.  Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 10. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.