Dijital Sinyal

TÖZOK & DİEEF İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

 

DÜNYA İŞİTME ENGELLİLER VE ENGELLİLER FEDERASYONU

İLE TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN

 “İŞARET DİLİ EĞİTİMİ” PROJESİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

Amaç

Madde-1 : Bu İşbirliği Protokolü, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu ile İş Birliği yapan Türkiye Özel Okullar Derneği arasında, “İşaret Dili Eğitimi” Projesi kapsamında ortaklaşa düzenlenecek olan her türlü   faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde-2 : Bu protokol, protokole imza koyan taraflar arasında işbirliği ile düzenlenecek her türlü faaliyetin iş ve işlemini düzenler.

Dayanak

Madde-3 :  Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Tanımlar

Madde-4 : Bu protokolde adı geçen;

Federasyon                 : Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu

Dernek                        :  Türkiye Özel Okullar Derneği  –  İş Birliği Yapılan Kurum

Olarak ifade edilir.

Protokol Kapsamında Yapılacak İşler

Madde-5  : Türkiye’de yaklaşık 3.000.000 olduğu tahmin edilen işitme engelli vatandaşımızın yaşantısını biraz olsun kolaylaştırabilmek amacı ile, işaret dili bilenlerin sayısını arttıracak her türlü faaliyettir.

Taraflar

Madde-6 : Aşağıda açık adresleri ve yetkili kişileri yazılı kurumlar protokolün taraflarıdır.

Sağlık Mahallesi Marmara Sok. No:6/17 Kat :4 Çankaya /Ankara adresinde  yerleşik bulunan Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu adına Genel Başkan Hürriyet Cemal ÖZKAYNAK’dır.

Diğer tarafta, İstiklal Cd. Odakule İş Merkezi No:142 Kat:5 Beyoğlu/İstanbul adresinde kurulu Türkiye Özel Okullar Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah DAL’dır.

 

Yükümlülükler

Madde-7 : Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu’nun Türk İşaret Dili’nin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile yükümlülükleri şunlardır:

  • dieef.comwww.dunyaellerimde.org sitelerinde Dernek faaliyetlerine yer vermek.
  • Türk İşaret Dili Eğitim videolarını hazırlamak.
  • Dünya Ellerimde Projesi tanıtımı yapılacak ülkeler de Türkiye Özel Okullar Derneği Logosuna yer vermek.

 

Madde-8 : İş Birliği yapılan Türkiye Özel Okullar Derneği’nin yükümlülükleri ;

  • Basın Toplantısı düzenleyerek, İşbirliği’nin kamuoyuna tanıtılması.
  • E-mail yoluyla İşbirliği’nin üye okullarına bildirilmesi.
  • Sosyal medya kullanılarak, “İşaret Dili Eğitimi” Projesini üye okullarına ve kamuoyuna  tanıtmak.

Faaliyetin Yürütülme / Uygulama Esasları

Madde-9: Dernek, “İşaret Dili Eğitimi” Projesi kapsamında yapılacak tanıtımlar, her türlü basılı ve elektronik duyuru, afiş, ilan, davetiye ve benzeri materyalde, Federasyon ile işbirliği halinde düzenlemek ve Federasyon’un logosunu kullanmak zorundadır.

Mali Bilgiler

Madde 10 :  Tarafların birbirine yönelik mali bir yükümlülüğü yoktur. Proje giderleri Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu  tarafından ve projeye destek veren sponsorlar  tarafından sağlanacak katkılarla karşılanacaktır.

Yürürlük

Madde-11 : Protokol imzalandığı tarihten itibaren taraflardan birinin aksini talep etmediği takdirde sonraki eğitim öğretim yıllarında devam edecektir.

Belirtilmeyen Konular

 

Madde -12 : Bu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve sosyal sorumluluk esasları içerisinde hazırlanmış olup, sözleşmede belirtilmeyen ve uygulamada karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olarak uygulama usul ve esaslarını belirlemeye taraflar birlikte yetkilidirler. Sözleşme taraflara karşılıklı, hukuki-mali yükümlülükler getirmez.

Yürütme

Madde-13:

13 (onüç) maddeden oluşan iş bu protokol  . . . / . . . / 2018 tarihinde 3 (üç) nüsha olarak taraflarca imzalanmış olup, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Uygun görüşle arz ederim

 

../ .. /2018

 

Safi URHAN

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu

Organizasyon ve Proje Genel Koordinatörü

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir